Tip Box 3D – Pejzaż

R E G U L A M I N
XXI MISTRZOSTWA STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2018
– “Pejzaż” TIP BOX
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują Uczestników XXI Mistrzostw
Stylizacji Paznokci Nail Master Cup 2018 – „Pejzaż” Tip Box.
Integralnymi częściami Regulaminu są:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach (dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy
oraz informacje dot. wyboru konkurencji).
b. Oświadczenie Uczestnika udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wykonanej pracy w celach
promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
c. Oświadczenie Uczestnika i modelki udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wizerunku w celach
promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
d. Oświadczenie uczestnika, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie
prac – w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
2. Organizatorem Mistrzostw jest Euro Fashion Akademia Paznokcia (zwanym dalej Organizatorem).
3. Mistrzostwa odbędą się 7 października 2018r w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AmberExpo
przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku, podczas 21. Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA, (zwanym dalej
MTG).
ZADANIE
Zadaniem uczestników jest wykonanie zdobienia na tipsach zgodnie z obowiązującym tematem: „Pejzaż”.
Zdobienie musi być wykonane przed Mistrzostwami, dostarczone do oceny najpóźniej w dniu 7 października
2018r., do godz. 10:00.
Mistrzostwa są otwarte i przeznaczone dla wszystkich, którzy potwierdzą zgłoszenie uczestnictwa u
Organizatora do dnia 7 października 2018 roku, do godz. 10:00 i uiszczą opłatę 120 zł na konto organizatora
(lub gotówką w dniu Mistrzostw).
ZGŁOSZENIA
championships@nailmastercup.com
lub pod numerem telefonu: 58 692 22 20
ZASADY
1. Każdy stylista paznokci (osoba pełnoletnia) może wziąć udział, warunek to użycie profesjonalnych
materiałów i produktów, oraz spełnienie kryteriów rejestracji.
2. Uczestnik powinien zaprezentować kompletny projekt pokazujący połączenie różnych materiałów i technik
(akryl , żel , farby akrylowe , akwarelowe itp.).
3. Wszystkie prace muszą zostać skończone do dnia rejestracji do godz. 10:00.
4. Uczestnicy powinni użyć 10 hollywoodzkich tipsów (należy użyć min. 5 rozmiarów), gdzie największy tips
nie powinien przekraczać rozmiaru: 9,2 cm x 1,2 cm, a najmniejszy nie powinien być mniejszy niż: 6,6 cm x
0,6 cm. Tipsów nie wolno w żaden sposób przerabiać, czyli przycinać, spiłowywać w szpice, po skosie itp.
5. Jeżeli tipsy zostaną w jakikolwiek sposób przerobione, zostanie użyty tylko jeden rozmiar tipsów lub
zostaną użyte tipsy (inne niż tipsy hollywoodzkie) praca zostanie zdyskwalifikowana.
6. Do stworzenia kompozycji można użyć tylko profesjonalnych materiałów. Wszelkiego rodzaju elementy
typu cyrkonie, brokaty, buliony, piórka, druciki mogą zostać użyte, ale nie mogą przekraczać 10%
powierzchni.
7. Można zastosować wszystkie możliwe techniki zdobnicze (wykonywane samodzielnie, ręcznie).
Wszelkiego rodzaju naklejki, kalkomanie, pieczątki i air brush nie są dozwolone.
8. Elementy 3D nie mogą wystawać ani w pionie ani w poziomie więcej niż 1,5 cm ponad powierzchnię
tipsów. Jeżeli elementy 3D nie będą spełniać tych wymogów, to praca zostanie zdyskwalifikowana.
9. Każdy tips powinien być osobno (czyli nie wolno sklejać tipsów ze sobą). Tipsy powinny być umieszczone
na podłożu w taki sposób, aby podczas oceny trzymały się w wyznaczonym miejscu i jednocześnie juror
powinien mieć możliwość wyciągnięcia każdego tipsa osobno.
10. Wszystkie pudełka powinny mieć instrukcję zawierającą listę użytych produktów oraz krótki opis
zawierający interpretację pracy.
11. Pracę należy przekazać Organizatorowi w pudełkach całych przezroczystych lub z szybą na górze.
12. Pudełka należy zgłaszać organizatorowi wcześniej przed konkurencją.
13. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
14. Przekazane na konkurs prace można odebrać osobiście u Organizatora, po ogłoszeniu wyników.
Organizator nie odsyła przesłanych na konkurs prac ani ich nie przechowuje.
15. Uczestnicy przysyłają lub przywożą prace konkursowe na własny koszt.
16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za to, że ktoś nie przeczytał bądź nie zrozumiał regulaminu.
17.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, modyfikowania treści jego podpunktów do 7
dni przed Mistrzostwami.
18. Nie można wystawiać prac, które już wcześniej „brały udział” w innych mistrzostwach lub były gdzieś
publikowane.
19. W sytuacjach spornych, na prośbę sędziów, Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania danego
autora pracy (w przeciągu 14 dni) w celu zaprezentowania swoich umiejętności potwierdzających wykonanie
zgłoszonej na Mistrzostwa pracy. Autor pracy przyjeżdża na własny koszt.
20. Uczestnicy Mistrzostw nie mogą publikować zdjęć prac w mediach społecznościowych, przed
ogłoszeniem wyników.
21. Wszelkie zmiany regulaminów będą publikowane na stronie internetowej Mistrzostw
www.nailmastercup.com.
Jakiekolwiek roszczenia prawne uczestników są wykluczone.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i straty zawodniczek.
OPIS KRYTERIÓW
Wrażenie ogólne (max 10 pkt.) – czy przygotowane tipsy zostały przygotowane profesjonalnie, czysto,
dokładnie i efektownie.
Użycie zaawansowanych technik (max 10 pkt.) – czy do wykonania zdobienia wykorzystane zostały
zaawansowane techniki zdobień, czy użyte elementy upiększające nie zawierają więcej niż 10% zdobienia.
Różnorodność materiałów, kolorystyka (max 10 pkt.) – czy wykorzystane zostały różnorodne materiały,
czy mają one swoje zastosowanie. Czy dobrane kolory dobrze ze sobą współgrają tworząc spójne zdobienie.
Oryginalność, kompozycja (max 10 pkt.) – czy zdobienie jest oryginalnym pomysłem, czy wszystkie
elementy tworzą ze sobą spójna całość. Czy wszystkie wykorzystane elementy mają swoje konkretne
zastosowanie.
Zgodność z tematem (max 5 pkt.) – czy zdobienie jest zgodne z obowiązującym tematem.
JURY
1. Jury Mistrzostw powołuje Organizator.
2. Jury ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin.
3. Uczestnicy z własnej woli poddają się ocenie i krytyce członków Jury.
4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od decyzji Jury nie
będą uwzględniane.
5. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na scenie głównej 7 października 2018r.
NAGRODY
I nagroda: bon o wartości 400 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do
wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka, dyplom
II nagroda: bon o wartości 300 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do
wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka, dyplom
III nagroda: bon o wartości 200 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do
wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka, dyplom
W przypadku nieobecności uczestnika konkursu podczas ogłoszenia wyników Mistrzostw, statuetka oraz
dyplom nie będą wysyłane.
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Mistrzostw w terminie do 29 września 2018r.
2. Udział w Mistrzostwach jest płatny. Warunkiem wzięcia udziału w nich jest wpłata wpisowego w wysokości
120 zł brutto na konto
NAN Group
ul. Powstańców Warszawy 69
83-000 Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
nr konta: 82833500030121015220000001
Podczas rejestracji w punkcie informacyjnym uczestnik winien okazać dowód tożsamości oraz dowód wniesionej
opłaty.
3. Nadsyłając zgłoszenie udziału uczestnik Mistrzostw tym samym przyjmuje warunki Regulaminu
Mistrzostw i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych (Dz.U. Nr.133 pozycja 883).
4. Integralnymi częściami Regulaminu są zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach, oświadczenie
uczestnika udzielające Organizatorowi oraz MTG prawo do wykorzystania wykonanej pracy w celach
promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych Organizatora Mistrzostwa oraz MTG.
5. Udział w Mistrzostwach jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania przez
Organizatora i MTG zdjęć z przebiegu Mistrzostw w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń,
nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora i MTG w zakresie związanym z
promocją Mistrzostw i targów URODA oraz Amberexpo.
6. W przypadku przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych, Laureat nagrody (w rozumieniu osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej) zobowiązany jest w ciągu trzech dni od jej odebrania do zapłaty
w kasie Organizatora lub przelewem na rachunek Organizatora, zryczałtowanego podatku dochodowego
w wysokości 10% wartości brutto otrzymanej nagrody. Firmy/osoby prowadzące działalność gospodarczą
odprowadzają same należny podatek na podstawie zaświadczenia o wartości nagrody, wydanego
przez Organizatora.
Niniejszym oświadczam, że zapoznał-am/-em się z treścią powyższego regulaminu, akceptuję zasady XXI
MISTRZOSTW STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2018 – „PEJZAŻ” Tip Box oraz zobowiązuję
się do ich przestrzegania.
Ponadto oświadczam, że zapoznał-am/-em się z informacją Organizatora o przetwarzaniu danych
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 roku na warunkach i zasadach określonych w przedstawionej informacji.