Nail Art Poland – KULTURA AZTEKÓW

R E G U L A M I N

XX MISTRZOSTWA STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2017
– NAIL ART POLAND®

Temat: KULTURA AZTEKÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują Uczestników:
XX Mistrzostw Stylizacji Paznokci Nail Master Cup 2017 NAIL ART POLAND®, (zwanych dalej Mistrzostwami) organizowanych przez Euro Fahion Akademia Paznokcia (zwane dalej Organizatorem) w ramach 20. Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA, (zwanych dalej Targami), które są organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA (zwane dalej MTG SA)
Integralnymi częściami Regulaminu są:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach (dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz informacje dot. wyboru konkurencji).
b. Oświadczenie Uczestnika udzielające Organizatorowi i MTG SA prawa do wykorzystania wykonanej pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
c. Oświadczenie Uczestnika i modelki udzielające Organizatorowi i MTG SA prawa do wykorzystania wizerunku w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
d. Oświadczenie uczestnika, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie prac w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

2. Mistrzostwa odbędą się w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AmberExpo, siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich SA w terminie 8 października 2017. Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. są Partnerem Mistrzostw.

 

ZADANIE

Udział w Mistrzostwach polega na zdobieniu paznokci (naturalnych lub sztucznych) obu dłoni, w ciągu 3 godzin. Wykonanie zdobienia musi być zdobieniem płaskim. Uczestnicy mogą wybrać dowolną technikę pracy. Zdobienie musi być zgodne z obowiązującym tematem „Kultura Azteków”.
Mistrzostwa są otwarte i przeznaczone dla wszystkich, którzy potwierdzą zgłoszenie uczestnictwa u Organizatora do dnia 20.09.2017 roku i uiszczą opłatę 100 zł na konto Organizatora.

CZAS

Mistrzostwa odbędą się 8 października 2017r.
Mistrzostwa trwają 3h.

ZGŁOSZENIA
championships@nailmastercup.com
lub pod numerem telefonu: 58/692-22-20

ZASADY

1. Modelki mogą mieć wcześniej przedłużone paznokcie (dowolną techniką). Mogą być przedłużone w jednolitym kolorze lub pomalowane na jeden kolor.
2.Ocenie technicznej podlegają wszystkie rysunki i dekoracje wykonane na paznokciach podczas Mistrzostw. Wszystkie elementy zdobienia muszą być wykonane podczas Mistrzostw.
3. Podczas trwania Mistrzostw każdy uczestnik na stoliku może mieć wyłącznie produkty do pracy. Wszelkie kuferki itp. Muszą być odstawione na bok. Korzystanie z kuferków w trakcie trwania Mistrzostw może odbywać się tylko w obecności sędziego technicznego.
4. Do stworzenia dekoracji na paznokciach mogą być używane farbki, lakiery, szkiełka, cyrkonie, piórka, kawałki materiału, folie, nitki, bulion i inne oraz kolorowy akryl i żel.
5. Mogą być stosowane wszelkiego rodzaju warstwy nawierzchniowe i brokaty.
6. Zdobienie powinno być zrobione ręcznie, nie jest możliwe korzystanie z frezarki i airbrusha. Za nieprzestrzeganie tego punktu uczestnik zostanie wykluczony z dalszego udziału w Mistrzostwach.
7. Uczestnicy mogą mieć na stoliku rysunek lub zdjęcie wykonanego wzoru.
8. Sędziowie mogą rozpocząć ocenianie pracy uczestnika podczas trwania Mistrzostw.
9. Jeśli po sygnale „stop” zawodnik będzie w dalszym ciągu wykonywał zdobienie wówczas otrzyma punkty ujemne.
10. Strój. Całościowy wizerunek modela powinien nawiązywać do tematu mistrzostw, natomiast nie będzie brany pod uwagę przy ocenie końcowej.
11. Prace będą oceniane wg następujących kryteriów:
kompozycja zdobienia, kolorystyka,
umiejętność posługiwania się obraną techniką, poziom trudności,
zgodność z tematem,
wrażenia ogólne, końcowy efekt zdobienia.
12. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i przywożą ze sobą modelkę. Pracują używając własnych materiałów i urządzeń. Jakiekolwiek roszczenia prawne uczestników i modelek są wykluczone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i straty zawodniczek oraz modelek.
13. Organizator zapewnia miejsce pracy z oświetleniem oraz podłączeniem do prądu
14. Organizator dopuszcza spóźnienie do 10 minut i wejście na konkurs pod warunkiem, że jest jeszcze dla uczestnika wolne biurko.
15. Jeżeli ktoś chciałby się zapisać w ostatniej chwili to może to zrobić pod warunkiem, że uiści opłatę startową oraz, że jest to dla niego wolne biurko.
16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za to, że ktoś nie przeczytał bądź nie zrozumiał regulaminu.
17.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, modyfikowania treści jego podpunktów do 7 dni przed Mistrzostwami.
18. Uczestnicy mistrzostw nie mogą publikować zdjęć prac w mediach społecznościowych, przed ogłoszeniem wyników.
19. Wszelkie zmiany regulaminów będą publikowane na stronie internetowej.

OPIS KRYTERIÓW
Kompozycja zdobienia, kolorystyka – czy proponowane zdobienie nie jest zbyt “przesadzone” lub zbyt “skąpe”, czy wszystkie elementy zdobienia funkcjonują jako powiązana ze sobą całość. Czy wszystkie wykorzystane ozdoby mają swoje konkretne zastosowanie – max 10 pkt.
Umiejętność posługiwania się obraną techniką, poziom trudności – jak stylista radzi sobie technicznie z wybraną techniką. Jaki jest poziom trudności wykonywanego zdobienia w ramach wybranej techniki – max 10 pkt.
Zgodność z tematem – Czy wykonane zdobienie jednoznacznie kojarzy się z obowiązującym tematem, czy na wszystkich paznokciach wykonane są zdobienia zgodnie z konkretnym pomysłem uczestnika. Czy wykonane zdobienie i strój tworzą spójną całość – max 10 pkt.
Wrażenie ogólne, końcowy efekt zdobienia – efekt przygotowanej propozycji, na którą składają się ozdobione paznokcie (czy zdobienie wygląda elegancko, schludnie, efektownie) – max 10 pkt.

Punkty ujemne:
Jeśli uczestnik przed rozpoczęciem pracy przygotowuje paznokcie lub dłonie modelki
Jeśli podczas pracy używane są niedozwolone produkty czy urządzenia np. frezarka
Jeśli uczestnik kontynuuje pracę po sygnale „stop”.

JURY
1. Jury Mistrzostw powołuje Organizator
2. Jury ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin.
3. Uczestnicy z własnej woli poddają się ocenie i krytyce członków Jury.
4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od decyzji Jury nie będą uwzględniane.
5. Posiedzenie Jury odbędzie się po zakończeniu Mistrzostw.
6. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na scenie głównej 8 października 2017 r.

NAGRODY
1. Nagrody dla pierwszych trzech laureatów Mistrzostw funduje Organizator
I nagroda: bon o wartości 400 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw)
Bon o wartości 500 zł do wykorzystania na szkolenia, warsztaty i pokazy w firmie Euro Fashion Akademia Paznokcia (w przeciągu pół roku od daty mistrzostw)
statuetka, dyplom, prenumerata pisma „Akademia Paznokcia” i nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
II nagroda: bon o wartości 200 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
III nagroda: statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów

Laureaci Mistrzostw zdobywają prawo do reprezentowania Polski podczas Mistrzostw Nailympics w Londynie.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Mistrzostw w terminie do 29 września 2017.
Warunkiem koniecznym do odbycia się Mistrzostw jest zgłoszenie się minimum 10 uczestników do dnia 20.09.2017r.
2. Udział w Konkursie jest płatny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wpłata wpisowego w wysokości 100 zł brutto na konto NAN Group
ul. Powstańców Warszawy 69
83-000 Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
nr konta: 82833500030121015220000001
Podczas rejestracji w punkcie informacyjnym uczestnik winien okazać dowód tożsamości oraz dowód wniesionej opłaty.
3. Nadsyłając zgłoszenie udziału uczestnik Mistrzostw tym samym przyjmuje warunki Regulaminu Mistrzostw i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr.133 pozycja 883).
4. Integralnymi częściami Regulaminu są zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach, oświadczenie uczestnika i modela udzielające Organizatorowi oraz MTG SA prawo do wykorzystania wykonanej pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych Organizatora Mistrzostwa oraz Organizatora Targów Uroda.

5. Udział w Mistrzostwach jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania przez Organizatora i MTG SA zdjęć z przebiegu Mistrzostw w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora i MTG SA w zakresie związanym z promocją Mistrzostw i targów URODA.
6. Nadesłanie zgłoszenia udziału w Mistrzostwach jest jednocześnie oświadczeniem, że autor wyjaśnił prawa osób portretowanych i osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikację dla celów promocyjnych Mistrzostw oraz, że autor przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Mistrzostw.
7. W przypadku przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych, Laureat nagrody (w rozumieniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) zobowiązany jest w ciągu trzech dni od jej odebrania do zapłaty w kasie Organizatora lub przelewem na rachunek Organizatora, zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości brutto otrzymanej nagrody. Firmy/osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają same należny podatek na podstawie zaświadczenia o wartości nagrody, wydanego przez Organizatora.