Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /firmy/nailmastercup_wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Nail Art Poland – Fabryka św. Mikołaja – Nail Master Cup

Nail Art Poland – Fabryka św. Mikołaja

R E G U L A M I N
XXII MISTRZOSTWA STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2019
– NAIL ART POLAND®
Temat: Fabryka św. Mikołaja
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują
Uczestników: XXII Mistrzostw Stylizacji Paznokci Nail Master Cup 2019 NAIL ART
POLAND®, (zwanych dalej Mistrzostwami) organizowanych przez Euro Fahion Akademia
Paznokcia (zwane dalej Organizatorem) w ramach 22. Targów Kosmetycznych
i Fryzjerskich URODA, (zwanych dalej Targami), które są organizowane przez
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA (zwane dalej MTG SA)
Integralnymi częściami Regulaminu są:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach (dane: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, telefon kontaktowy oraz informacje dot. wyboru konkurencji).
b. Oświadczenie Uczestnika udzielające Organizatorowi i MTG SA prawa do
wykorzystania wykonanej pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych
i marketingowych.
c. Oświadczenie Uczestnika i modelki udzielające Organizatorowi i MTG SA prawa do
wykorzystania wizerunku w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
d. Oświadczenie uczestnika, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do
zgłoszonych w Konkursie prac w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
2. Mistrzostwa odbędą się w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AmberExpo,
siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich SA w terminie 6 października 2019r.
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. są Partnerem Mistrzostw.
ZADANIE
Udział w Mistrzostwach polega na zdobieniu paznokci (naturalnych lub sztucznych) obu
dłoni, w ciągu 3 godzin. Wykonane zdobienie musi być zdobieniem płaskim. Uczestnicy
mogą wybrać dowolną technikę pracy. Zdobienie musi być zgodne z obowiązującym
tematem „Fabryka św. Mikołaja”.
Mistrzostwa są otwarte i przeznaczone dla wszystkich, którzy potwierdzą zgłoszenie
uczestnictwa u Organizatora do dnia 21.09.2019r. i uiszczą opłatę 130 PLN (Dywizja I) lub
150 PLN (Dywizja II) na konto Organizatora.
CZAS
Mistrzostwa odbędą się 6 października 2019r.
Mistrzostwa trwają 3 godz.
ZGŁOSZENIA
championships@nailmastercup.com
lub pod numerem telefonu: 58/692-22-20
ZASADY
1. Modelki mogą mieć wcześniej przedłużone paznokcie (dowolną techniką). Mogą być
przedłużone w jednolitym kolorze lub pomalowane na jeden kolor.
2.Ocenie technicznej podlegają wszystkie rysunki i dekoracje wykonane na paznokciach
podczas Mistrzostw. Wszystkie elementy zdobienia muszą być wykonane podczas
Mistrzostw.
3. Podczas trwania Mistrzostw każdy uczestnik na stoliku może mieć wyłącznie produkty
do pracy. Wszelkie kuferki itp. Muszą być odstawione na bok. Korzystanie z kuferków
w trakcie trwania Mistrzostw może odbywać się tylko w obecności sędziego technicznego.
4. Do stworzenia dekoracji na paznokciach mogą być używane farbki, lakiery, szkiełka,
cyrkonie, piórka, kawałki materiału, folie, nitki, bulion i inne. Jednakże nie mogą stanowić
więcej niż 10% zdobienia. 90% ma stanowić zdobienie wykonane ręcznie (akrylem lub
żelem) podczas mistrzostw.
5. Mogą być stosowane wszelkiego rodzaju warstwy nawierzchniowe i brokaty.
6. Zdobienie powinno być zrobione ręcznie, nie jest możliwe korzystanie z frezarki
i airbrusha. Za nieprzestrzeganie tego punktu uczestnik zostanie wykluczony z dalszego
udziału w Mistrzostwach.
7. Uczestnicy mogą mieć na stoliku rysunek lub zdjęcie wykonanego wzoru.
8. Sędziowie mogą rozpocząć ocenianie pracy uczestnika podczas trwania Mistrzostw.
9. Jeśli po sygnale „stop” zawodnik będzie w dalszym ciągu wykonywał zdobienie
wówczas otrzyma punkty ujemne.
10. Strój. Całościowy wizerunek modela powinien nawiązywać do tematu Mistrzostw,
natomiast nie będzie brany pod uwagę przy ocenie końcowej.
11. Prace będą oceniane wg następujących kryteriów:
 kompozycja zdobienia, kolorystyka,
 umiejętność posługiwania się obraną techniką, poziom trudności,
 zgodność z tematem,
 wrażenia ogólne, końcowy efekt zdobienia.
12. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i przywożą ze sobą modelkę. Pracują
używając własnych materiałów i narzędzi. Jakiekolwiek roszczenia prawne uczestników
i modelek są wykluczone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody
i straty zawodniczek oraz modelek.
13. Organizator zapewnia miejsce pracy wraz z podłączeniem do prądu. Należy zabrać ze
sobą lampki oświetleniowe.
14. Organizator dopuszcza spóźnienie do 10 minut i wejście na konkurs pod warunkiem,
że jest jeszcze dla uczestnika wolne biurko.
15. Jeżeli ktoś chciałby się zapisać w ostatniej chwili to może to zrobić pod warunkiem,
że uiści opłatę startową oraz, że jest to dla niego wolne biurko.
16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za to, że ktoś nie przeczytał bądź nie
zrozumiał regulaminu.
17.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, modyfikowania treści jego
podpunktów do 7 dni przed Mistrzostwami.
18. Uczestnicy mistrzostw nie mogą publikować zdjęć prac w mediach społecznościowych,
przed ogłoszeniem wyników.
19. Wszelkie zmiany regulaminów będą publikowane na stronie internetowej Mistrzostw
www.nailmastercup.com .
OPIS KRYTERIÓW
Kompozycja zdobienia, kolorystyka (max 20 pkt.) – czy proponowane zdobienie nie jest
zbyt “przesadzone” lub zbyt “skąpe”, czy wszystkie elementy zdobienia funkcjonują jako
powiązana ze sobą całość. Czy wszystkie wykorzystane ozdoby mają swoje konkretne
zastosowanie.
Umiejętność posługiwania się obraną techniką, poziom trudności (max 10 pkt.) – jak
stylista radzi sobie technicznie z wybraną techniką. Jaki jest poziom trudności
wykonywanego zdobienia w ramach wybranej techniki.
Zgodność z tematem (max 5 pkt.) – Czy wykonane zdobienie jednoznacznie kojarzy się z
obowiązującym tematem, czy na wszystkich paznokciach wykonane są zdobienia zgodnie
z konkretnym pomysłem uczestnika. Czy wykonane zdobienie i strój tworzą spójną całość.
Wrażenie ogólne, końcowy efekt zdobienia (max 10 pkt.) – efekt przygotowanej
propozycji, na którą składają się ozdobione paznokcie (czy zdobienie wygląda elegancko,
schludnie, efektownie).
Punkty ujemne:
Jeśli uczestnik przed rozpoczęciem pracy przygotowuje paznokcie lub dłonie modelki (5
pkt.).
Jeśli podczas pracy używane są niedozwolone produkty czy urządzenia np. frezarka (5
pkt.).
Jeśli uczestnik kontynuuje pracę po sygnale „stop” (5 pkt.).
JURY
1. Jury Mistrzostw powołuje Organizator
2. Jury ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin.
3. Uczestnicy z własnej woli poddają się ocenie i krytyce członków Jury.
4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od
decyzji Jury nie będą uwzględniane.
5. Posiedzenie Jury odbędzie się po zakończeniu Mistrzostw.
6. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na scenie
6 października 2019r.
NAGRODY
1. Nagrody dla pierwszych trzech laureatów Mistrzostw funduje Organizator
I nagroda: bon o wartości 400 PLN do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF
(i w oddziałach, do wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw)
Jednostronicowy reportaż (o wartości 2200 PLN) w piśmie „Akademia Paznokcia”
poświęcony laureatowi. Termin ukazania się reportażu do uzgodnienia.
statuetka, dyplom, prenumerata pisma „Akademia Paznokcia” i nagrody rzeczowe od
Organizatora oraz sponsorów
II nagroda: bon o wartości 200 PLN do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF
(i w oddziałach, do wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka,
dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
III nagroda: statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
Laureaci Mistrzostw zdobywają prawo do reprezentowania Polski podczas Mistrzostw
Nailympics w Londynie.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Mistrzostw w terminie do 29.09.2019r.
Warunkiem koniecznym do odbycia się Mistrzostw jest zgłoszenie się minimum 10
uczestników do dnia 21.09.2019r.
2. Udział w Konkursie jest płatny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wpłata
wpisowego w wysokości 130 PLN (Dywizja I) lub 150 PLN (Dywizja II) na konto:
NAN Group
ul. Powstańców Warszawy 69
83-000 Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
nr konta: 82833500030121015220000001
Podczas rejestracji w punkcie informacyjnym uczestnik winien okazać dowód tożsamości
oraz dowód wniesionej opłaty.
3. Nadsyłając zgłoszenie udziału uczestnik Mistrzostw tym samym przyjmuje warunki
Regulaminu Mistrzostw i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr.133 pozycja 883).
4. Integralnymi częściami Regulaminu są zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach,
oświadczenie uczestnika i modela udzielające Organizatorowi oraz MTG SA prawo do
wykorzystania wykonanej pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych
i marketingowych Organizatora Mistrzostwa oraz Organizatora Targów Uroda.
5. Udział w Mistrzostwach jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
wykorzystywania przez Organizatora i MTG SA zdjęć z przebiegu Mistrzostw
w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym
nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do
rozpowszechniania w ramach działań Organizatora i MTG SA w zakresie związanym
z promocją Mistrzostw i targów URODA.
6. W przypadku przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych, Laureat nagrody
(w rozumieniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) zobowiązany
jest w ciągu trzech dni od jej odebrania do zapłaty w kasie Organizatora lub przelewem
na rachunek Organizatora, zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%
wartości brutto otrzymanej nagrody. Firmy/osoby prowadzące działalność gospodarczą
odprowadzają same należny podatek na podstawie zaświadczenia o wartości nagrody,
wydanego przez Organizatora.