Nail Art Poland – Mity i legendy

R E G U L A M I N
XXI MISTRZOSTWA STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2018
– NAIL ART POLAND®
Temat: Mity i legendy
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują Uczestników: XXI
Mistrzostw Stylizacji Paznokci Nail Master Cup 2018 NAIL ART POLAND®, (zwanych dalej Mistrzostwami)
organizowanych przez Euro Fahion Akademia Paznokcia (zwane dalej Organizatorem) w ramach 21.
Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA, (zwanych dalej Targami), które są organizowane przez
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA (zwane dalej MTG SA)
Integralnymi częściami Regulaminu są:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach (dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy
oraz informacje dot. wyboru konkurencji).
b. Oświadczenie Uczestnika udzielające Organizatorowi i MTG SA prawa do wykorzystania wykonanej pracy
w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
c. Oświadczenie Uczestnika i modelki udzielające Organizatorowi i MTG SA prawa do wykorzystania wizerunku
w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
d. Oświadczenie uczestnika, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie
prac w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
2. Mistrzostwa odbędą się w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AmberExpo, siedzibie
Międzynarodowych Targów Gdańskich SA w terminie 7 października 2018r. Międzynarodowe Targi Gdańskie
SA. są Partnerem Mistrzostw.
ZADANIE
Udział w Mistrzostwach polega na zdobieniu paznokci (naturalnych lub sztucznych) obu dłoni, w ciągu 3
godzin. Wykonane zdobienie musi być zdobieniem płaskim. Uczestnicy mogą wybrać dowolną technikę
pracy. Zdobienie musi być zgodne z obowiązującym tematem „Mity i legendy”.
Mistrzostwa są otwarte i przeznaczone dla wszystkich, którzy potwierdzą zgłoszenie uczestnictwa u
Organizatora do dnia 21.09.2018 roku i uiszczą opłatę 120 zł na konto Organizatora.
CZAS
Mistrzostwa odbędą się 7 października 2018r.
Mistrzostwa trwają 3h.
ZGŁOSZENIA
championships@nailmastercup.com
lub pod numerem telefonu: 58/692-22-20
ZASADY
1. Modelki mogą mieć wcześniej przedłużone paznokcie (dowolną techniką). Mogą być przedłużone w
jednolitym kolorze lub pomalowane na jeden kolor.
2.Ocenie technicznej podlegają wszystkie rysunki i dekoracje wykonane na paznokciach podczas
Mistrzostw. Wszystkie elementy zdobienia muszą być wykonane podczas Mistrzostw.
3. Podczas trwania Mistrzostw każdy uczestnik na stoliku może mieć wyłącznie produkty do pracy. Wszelkie
kuferki itp. Muszą być odstawione na bok. Korzystanie z kuferków w trakcie trwania Mistrzostw może
odbywać się tylko w obecności sędziego technicznego.
4. Do stworzenia dekoracji na paznokciach mogą być używane farbki, lakiery, szkiełka, cyrkonie, piórka,
kawałki materiału, folie, nitki, bulion i inne oraz kolorowy akryl i żel.
5. Mogą być stosowane wszelkiego rodzaju warstwy nawierzchniowe i brokaty.
6. Zdobienie powinno być zrobione ręcznie, nie jest możliwe korzystanie z frezarki i airbrusha. Za
nieprzestrzeganie tego punktu uczestnik zostanie wykluczony z dalszego udziału w Mistrzostwach.
7. Uczestnicy mogą mieć na stoliku rysunek lub zdjęcie wykonanego wzoru.
8. Sędziowie mogą rozpocząć ocenianie pracy uczestnika podczas trwania Mistrzostw.
9. Jeśli po sygnale „stop” zawodnik będzie w dalszym ciągu wykonywał zdobienie wówczas otrzyma punkty
ujemne.
10. Strój. Całościowy wizerunek modela powinien nawiązywać do tematu Mistrzostw, natomiast nie będzie
brany pod uwagę przy ocenie końcowej.
11. Prace będą oceniane wg następujących kryteriów:
 kompozycja zdobienia, kolorystyka,
 umiejętność posługiwania się obraną techniką, poziom trudności,
 zgodność z tematem,
 wrażenia ogólne, końcowy efekt zdobienia.
12. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i przywożą ze sobą modelkę. Pracują używając własnych
materiałów i narzędzi. Jakiekolwiek roszczenia prawne uczestników i modelek są wykluczone. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i straty zawodniczek oraz modelek.
13. Organizator zapewnia miejsce pracy wraz z podłączeniem do prądu. Należy zabrać ze sobą lampki
oświetleniowe.
14. Organizator dopuszcza spóźnienie do 10 minut i wejście na konkurs pod warunkiem, że jest jeszcze dla
uczestnika wolne biurko.
15. Jeżeli ktoś chciałby się zapisać w ostatniej chwili to może to zrobić pod warunkiem, że uiści opłatę
startową oraz, że jest to dla niego wolne biurko.
16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za to, że ktoś nie przeczytał bądź nie zrozumiał regulaminu.
17.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, modyfikowania treści jego podpunktów do 7
dni przed Mistrzostwami.
18. Uczestnicy mistrzostw nie mogą publikować zdjęć prac w mediach społecznościowych, przed
ogłoszeniem wyników.
19. Wszelkie zmiany regulaminów będą publikowane na stronie internetowej Mistrzostw
www.nailmastercup.com .
OPIS KRYTERIÓW
Kompozycja zdobienia, kolorystyka (max 10 pkt.) – czy proponowane zdobienie nie jest zbyt
“przesadzone” lub zbyt “skąpe”, czy wszystkie elementy zdobienia funkcjonują jako powiązana ze sobą
całość. Czy wszystkie wykorzystane ozdoby mają swoje konkretne zastosowanie.
Umiejętność posługiwania się obraną techniką, poziom trudności (max 10 pkt.) – jak stylista radzi sobie
technicznie z wybraną techniką. Jaki jest poziom trudności wykonywanego zdobienia w ramach wybranej
techniki.
Zgodność z tematem (max 10 pkt.) – Czy wykonane zdobienie jednoznacznie kojarzy się z obowiązującym
tematem, czy na wszystkich paznokciach wykonane są zdobienia zgodnie z konkretnym pomysłem
uczestnika. Czy wykonane zdobienie i strój tworzą spójną całość.
Wrażenie ogólne, końcowy efekt zdobienia (max 10 pkt.) – efekt przygotowanej propozycji, na którą
składają się ozdobione paznokcie (czy zdobienie wygląda elegancko, schludnie, efektownie).
Punkty ujemne:
Jeśli uczestnik przed rozpoczęciem pracy przygotowuje paznokcie lub dłonie modelki (5 pkt.).
Jeśli podczas pracy używane są niedozwolone produkty czy urządzenia np. frezarka (5 pkt.).
Jeśli uczestnik kontynuuje pracę po sygnale „stop” (5 pkt.).
JURY
1. Jury Mistrzostw powołuje Organizator
2. Jury ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin.
3. Uczestnicy z własnej woli poddają się ocenie i krytyce członków Jury.
4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od decyzji Jury nie
będą uwzględniane.
5. Posiedzenie Jury odbędzie się po zakończeniu Mistrzostw.
6. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na scenie 7 października 2018r.
NAGRODY
1. Nagrody dla pierwszych trzech laureatów Mistrzostw funduje Organizator
I nagroda: bon o wartości 400 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do
wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw)
Jednostronicowy reportaż (o wartości 2200 zł ) w piśmie „Akademia Paznokcia” poświęcony
laureatowi. Termin ukazania się reportażu do uzgodnienia.
statuetka, dyplom, prenumerata pisma „Akademia Paznokcia” i nagrody rzeczowe od Organizatora oraz
sponsorów
II nagroda: bon o wartości 200 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do
wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od
Organizatora oraz sponsorów
III nagroda: statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
Laureaci Mistrzostw zdobywają prawo do reprezentowania Polski podczas Mistrzostw Nailympics w
Londynie.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Mistrzostw w terminie do 29.09.2018r.
Warunkiem koniecznym do odbycia się Mistrzostw jest zgłoszenie się minimum 10 uczestników do dnia
21.09.2018r.
2. Udział w Konkursie jest płatny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wpłata wpisowego
w wysokości 120 zł brutto na konto NAN Group
ul. Powstańców Warszawy 69
83-000 Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
nr konta: 82833500030121015220000001
Podczas rejestracji w punkcie informacyjnym uczestnik winien okazać dowód tożsamości oraz dowód wniesionej
opłaty.
3. Nadsyłając zgłoszenie udziału uczestnik Mistrzostw tym samym przyjmuje warunki Regulaminu
Mistrzostw i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych ( Dz.U. Nr.133 pozycja 883).
4. Integralnymi częściami Regulaminu są zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach, oświadczenie
uczestnika i modela udzielające Organizatorowi oraz MTG SA prawo do wykorzystania wykonanej pracy w
celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych Organizatora Mistrzostwa oraz Organizatora
Targów Uroda.
5. Udział w Mistrzostwach jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania przez
Organizatora i MTG SA zdjęć z przebiegu Mistrzostw w następujących polach eksploatacji: druku w
dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora i MTG SA w zakresie
związanym z promocją Mistrzostw i targów URODA.
6. W przypadku przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych, Laureat nagrody (w rozumieniu osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) zobowiązany jest w ciągu trzech dni od jej odebrania do
zapłaty w kasie Organizatora lub przelewem na rachunek Organizatora, zryczałtowanego podatku
dochodowego w wysokości 10% wartości brutto otrzymanej nagrody. Firmy/osoby prowadzące działalność
gospodarczą odprowadzają same należny podatek na podstawie zaświadczenia o wartości nagrody,
wydanego przez Organizatora.
Niniejszym oświadczam, że zapoznał-am/-em się z treścią powyższego regulaminu, akceptuję zasady XXI
MISTRZOSTW STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2018 – NAIL ART POLAND® oraz
zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Ponadto oświadczam, że zapoznał-am/-em się z informacją Organizatora o przetwarzaniu danych
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 roku na warunkach i zasadach określonych w przedstawionej informacji.