One Tip – CZŁOWIEK XXI WIEKU

R E G U L A M I N

XX MISTRZOSTWA STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2017
– “CZŁOWIEK XXI WIEKU” ONE TIP

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują Uczestników XX Mistrzostw Stylizacji Paznokci Nail Master Cup 2017 – „Człowiek XXI wieku” One Tip.
Integralnymi częściami Regulaminu są:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach (dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz informacje dot. wyboru konkurencji).
b. Oświadczenie Uczestnika udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wykonanej pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
c. Oświadczenie Uczestnika i modelki udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wizerunku w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
d. Oświadczenie uczestnika, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie prac – w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

2. Organizatorem Mistrzostw jest Euro Fashion Akademia Paznokcia (zwanym dalej Organizatorem).

3. Mistrzostwa odbędą się 8 października 2017r w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AmberExpo przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku, podczas 20. Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA, (zwanym dalej MTG).

ZADANIE
Zadanie polega na wiernym odtworzeniu (ze zdjęcia) podobizny sławnej osoby żyjącej w XXI wieku, na tipsie przy pomocy ręcznych technik zdobniczych (dozwolone są farby, żele, akryle), zgodnie z obowiązującym tematem „Człowiek XXI wieku”. Oryginalne, realne zdjęcie osoby powinno być do wglądu. Niedozwolone są elementy 3D. Zdobienie musi być wykonane przed Mistrzostwami, dostarczone do oceny najpóźniej w dniu 8 października 2017, do godz 10:00.
Mistrzostwa są otwarte i przeznaczone dla wszystkich, którzy potwierdzą zgłoszenie uczestnictwa u Organizatora do dnia 8 października 2017 roku, do godz 10:00 i uiszczą opłatę 100 zł na konto organizatora (lub gotówką w dniu Mistrzostw).

 

ZGŁOSZENIA
championships@nailmastercup.com
lub pod numerem telefonu: 58/692-22-20

ZASADY
1. Każdy stylista paznokci (osoba pełnoletnia) może wziąć udział, warunek to użycie profesjonalnych materiałów i produktów oraz spełnienie kryteriów rejestracji.
2. Uczestnik powinien przedstawić pracę na jednym tipsie wraz z dołączonym zdjęciem (oryginalne, realne zdjęcie przedstawionej osoby).
3. Wszystkie prace muszą zostać skończone w dniu rejestracji, do godz. 10:00.
4. Uczestnicy muszą wykonać pracę na 1 tipsie. Oryginalne zdjęcie architektury powinno być do wglądu dla jury.
5. Praca powinna być zaprezentowana w ramce, w której znajduje się tips i zdjęcie.
6. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
7. Pudełka ze zdobieniem można zgłaszać Organizatorowi wcześniej przed konkurencją, ale nie później niż w dniu konkurencji, do godz. 10:00. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w mistrzostwach.
8. Wielkość tipsa: szerokość 1,2 cm – 1,6 cm; długość 2,5cm – 3,5 cm. Zła wielkość tipsa będzie skutkowała dyskwalifikacją.
9. Wielkość zdjęcia, ok 148 x 105 mm.
10. Zadanie polega na wiernym odtworzeniu podobizny znanej osoby (ze zdjęcia) na tipsie, przy pomocy ręcznych technik zdobniczych. Dozwolone są farby, żele, akryle. Powierzchnia tipsa ma być płaska i nabłyszczona zatem niedozwolone są elementy 3D na powierzchni zdobienia.
11. Zabronione jest używanie gotowych elementów (niewykonanych własnoręcznie) oraz używanie air brusha czy naklejek lub pieczątek.
12. Przekazane na konkurs prace można odebrać osobiście u Organizatora, po ogłoszeniu wyników. Organizator nie odsyła przesłanych na konkurs prac ani nie przechowuje prac.
13. Uczestnicy przysyłają lub przywożą prace konkursowe na własny koszt.
14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za to, że ktoś nie przeczytał bądź nie zrozumiał regulaminu.
15.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, modyfikowania treści jego podpunktów do 7 dni przed Mistrzostwami.
16. Nie można wystawiać prac, które już wcześniej wygrały w innych mistrzostwach.
17. Uczestnicy mistrzostw nie mogą publikować zdjęć prac w mediach społecznościowych, przed ogłoszeniem wyników.
18. Wszelkie zmiany regulaminów będą publikowane na stronie internetowej.

Jakiekolwiek roszczenia prawne uczestników wykluczone.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i straty zawodniczek.

OPIS KRYTERIÓW
Wrażenie ogólne, czystość pracy – czy zaprezentowany tips został przygotowany profesjonalnie, czysto, dokładnie i efektownie. – max 10 pkt
Użycie zaawansowanych technik – czy do wykonania zdobienia wykorzystane zostały zaawansowane techniki zdobień – max 10 pkt
Kolorystyka, oryginalność – czy wykorzystane kolory współgrają ze sobą. Czy prezentowane zdobienie jest oryginalne – max 5 pkt
Zgodność z tematem – czy zdobienie jest zgodne z obowiązującym tematem – max 5 pkt

 

JURY
1. Jury Mistrzostw powołuje Organizator.
2. Jury ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin.
3. Uczestnicy z własnej woli poddają się ocenie i krytyce członków Jury.
4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od decyzji Jury nie będą uwzględniane.
5. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 8 października 2017 r.

NAGRODY
I nagroda: bon o wartości 400 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka, dyplom
II nagroda: bon o wartości 300 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka, dyplom
III nagroda: bon o wartości 200 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka, dyplom

W przypadku nieobecności uczestnika konkursu podczas ogłoszenia wyników Mistrzostw, statuetka oraz dyplom nie będą wysyłane.

PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Mistrzostw w terminie do 29 września 2017.

2. Udział w Mistrzostwach jest płatny. Warunkiem wzięcia udziału w nich jest wpłata wpisowego w wysokości 100 zł brutto na konto
NAN Group
ul. Powstańców Warszawy 69
83-000 Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
nr konta: 82833500030121015220000001

Podczas rejestracji w punkcie informacyjnym uczestnik winien okazać dowód tożsamości oraz dowód wniesionej opłaty.

3. Nadsyłając zgłoszenie udziału uczestnik Mistrzostw tym samym przyjmuje warunki Regulaminu Mistrzostw i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr.133 pozycja 883).
4. Integralnymi częściami Regulaminu są zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach, oświadczenie uczestnika udzielające Organizatorowi oraz MTG prawo do wykorzystania wykonanej pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych Organizatora Mistrzostwa oraz MTG.
5. Udział w Mistrzostwach jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania przez Organizatora i MTG zdjęć z przebiegu Mistrzostw w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora i MTG w zakresie związanym z promocją Mistrzostw i targów URODA oraz Amberexpo.
6. Nadesłanie zgłoszenia udziału w Mistrzostwach jest jednocześnie oświadczeniem, że autor wyjaśnił prawa osób portretowanych i osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikację dla celów promocyjnych Mistrzostw oraz, że autor przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Mistrzostw.
7. W przypadku przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych, Laureat nagrody (w rozumieniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) zobowiązany jest w ciągu trzech dni od jej odebrania do zapłaty w kasie Organizatora lub przelewem na rachunek Organizatora, zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości brutto otrzymanej nagrody. Firmy/osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają same należny podatek na podstawie zaświadczenia o wartości nagrody, wydanego przez Organizatora.