Sztylet Salonowy – WEDDING DAY

R E G U L A M I N

XX MISTRZOSTWA STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2017
– “WEDDING DAY” SZTYLET SALONOWY

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują Uczestników XX Mistrzostw Stylizacji Paznokci Nail Master Cup 2017 – „Wedding Day” Sztylet salonowy.
Integralnymi częściami Regulaminu są:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach (dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz informacje dot. wyboru konkurencji).
b. Oświadczenie Uczestnika udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wykonanej pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
c. Oświadczenie Uczestnika i modelki udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wizerunku w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
d. Oświadczenie uczestnika, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie prac – w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

2. Organizatorem Mistrzostw jest Euro Fashion Akademia Paznokcia (zwanym dalej Organizatorem).

3. Mistrzostwa odbędą się 8 października 2017r w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AmberExpo przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku, podczas 20. Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA, (zwanym dalej MTG).

ZADANIE
Zadanie polega na przedłużeniu paznokci na kształt sztyletu, na jednej dłoni i wykonanie na nich zdobienia zgodnie z tematem przewodnim „Wedding Day”. Zdobienie powinno być wykonane własnoręcznie z wykorzystaniem dostępnych technik zdobienia (zdobienie musi być płaskie)
Czas pracy: 2 godz.
Mistrzostwa są otwarte i przeznaczone dla wszystkich, którzy potwierdzą zgłoszenie uczestnictwa u Organizatora do dnia 20.09.2017 roku i uiszczą opłatę 100 zł na konto Organizatora.

CZAS
Mistrzostwa odbędą się 8 października 2017r.
Mistrzostwa trwają 2 godz.

ZGŁOSZENIA
championships@nailmastercup.com
lub pod numerem telefonu: 58 692 22 20

ZASADY
1. Każdy stylista paznokci (osoba pełnoletnia) może wziąć udział w Mistrzostwach. Warunkiem jest użycie profesjonalnych materiałów i produktów oraz spełnienie kryteriów rejestracji.
2. Każdy uczestnik musi mieć swoją modelkę.
3. Każdy uczestnik musi mieć swoje materiały i produkty.
4. Użycie frezarek jest zabronione.
5. Niedozwolone jest użycie tipsów. Dopuszczalne są tylko formy. Formy nie mogą być wcześniej docięte, ani dopasowane.
5. Dłonie modelki będą sprawdzane przez sędziego technicznego przed startem konkurencji.
Modelka nie może mieć przedłużonych paznokci lub mieć długich naturalnych paznokci przed rozpoczęciem konkurencji. Maksymalna długość wolnej krawędzi to 1–2 mm.
6. Dłonie modelki nie powinny mieć żadnych zranień, biżuterii, zegarków, tatuaży, charakterystycznych znamion. Jeśli warunki te nie będą spełnione wówczas taka modelka zostanie zdyskwalifikowana.
7. Zabronione jest używanie oliwek, kremów polerskich, itp. Dłonie modelki mogą być przemyte czystą wodą .
8. Dopuszczalna technika pracy to akryl lub żel. Możliwa jest praca na systemie polygel.
9. Wszystkie paznokcie powinny mieć kształt sztyletów, identyczne na każdym paznokciu.
10. Uczestnik może zastosować jedną z technik zdobniczych lub użyć kilku.
11. Wszystkie zdobienia muszą być wykonane ręcznie, na miejscu, podczas trwania konkurencji.
12. Wszystkie zdobienia mogą zostać wykonane z użyciem kolorowych żeli, akryli, hybryd, lakierów, farbek akrylowych, akwarelowych. Dozwolone jest użycie produktów zawierających brokat, ciętą folię, nitki, buliony, kamienie itp. Ale w.w. elementy mogą stanowić jedynie uzupełnienie (dodatek) do głównego zdobienia i nie mogą przekroczyć 20% całej kompozycji.
13. Naklejki, pieczątki, kalkomanie, gotowe szablony, air brush, frezarka są zabronione – użycie powyższych skutkuje dyskwalifikacją.
14. Nail Art nie może być wysoko zbudowany, maksymalnie tak, żeby dopasowany do palca pierścionek przeszedł przez palec bez zniszczenia stylizacji nail art. Zatem dozwolone są wszystkie płaskie techniki zdobienia, w tym również akrylowy lub żelowy silk, zdobienie 3D można umieścić w środku paznokcia .
15. Czas trwania mistrzostw: 2 godz.
16. Wszystkie pilniki i polerki muszą być nowe – nieużywane wcześniej przed mistrzostwami.
17. Paznokcie oraz dłonie modelki po wykonaniu stylizacji mogą zostać przemyte czystą wodą.
18. Zabronione jest opracowywanie paznokci przed sygnałem „start”oraz po sygnale „stop”.
19. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i przywożą ze sobą modelkę. Pracują używając własnych materiałów i urządzeń.
20. Organizator dopuszcza spóźnienie do 10 minut i wejście na konkurs pod warunkiem, że jest jeszcze dla uczestnika wolne biurko.
21. Jeżeli ktoś chciałby się zapisać w ostatniej chwili to może to zrobić pod warunkiem, że uiści opłatę startową oraz, że jest to dla niego wolne biurko.
22. Organizator nie bierze odpowiedzialności za to, że ktoś nie przeczytał bądź nie zrozumiał regulaminu.
23.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, modyfikowania treści jego podpunktów do 7 dni przed Mistrzostwami.
24. Uczestnicy mistrzostw nie mogą publikować zdjęć prac w mediach społecznościowych, przed ogłoszeniem wyników.
25. Wszelkie zmiany regulaminów będą publikowane na stronie internetowej.

MTG zapewnia miejsce pracy z podłączeniem do prądu. Należy zabrać ze sobą własne lampki oświetleniowe.
Jakiekolwiek roszczenia prawne uczestników i modelek są wykluczone.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i straty zawodniczek oraz modelek.

 

OPIS KRYTERIÓW
Kształt – kształt sztyletu musi być jednakowy na wszystkich paznokciach – max 10 pkt.
Długość – Wszystkie paznokcie muszą mieć taką samą długość . – max 10 pkt.
Krzywa C/tunel – tunel musi być odpowiednio wyprofilowany i jednakowo wygięty na każdym paznokciu. – max 10 pkt.
Krzywa C – apex musi być we właściwym miejscu. Krzywa C musi mieć taki sam kształt na każdym paznokciu – max 10 pkt
Kompozycja, kolorystyka- dobór kolorów, rozmieszczenie wzoru. Czy zdobienie jest odpowiednio dopasowane do długości i kształtu paznokci. – max 10 pkt
Kreatywność, poziom trudności wykonanego zdobienia – poziom trudności zastosowanej techniki, poziom trudności wykonanego zdobienia. – max 10 pkt
Wygląd ogólny – Paznokcie powinny być wymodelowane profesjonalnie, czysto i dokładnie,. Pod paznokciami i w wale paznokciowym nie powinno być opiłków akrylu/żelu czy pozostałości olejków. Okolice skórek powinny być opracowane czysto, bez widocznych „przejść”. – max 10 pkt.

 

Punkty ujemne:
Jeśli uczestnik przed rozpoczęciem pracy przygotowuje paznokcie lub dłonie modelki,
Jeśli podczas pracy używane są niedozwolone produkty czy urządzenia np. frezarka.
Jeśli uczestniczka kontynuuje pracę po sygnale „stop”.

 

JURY
1. Jury Mistrzostw powołuje Organizator.
2. Jury ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin.
3. Uczestnicy z własnej woli poddają się ocenie i krytyce członków Jury.
4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od decyzji Jury nie będą uwzględniane.
5. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na scenie głównej 8 października 2017 r.

NAGRODY
I nagroda: bon o wartości 400 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw)
Bon o wartości 500 zł do wykorzystania na szkolenia, warsztaty i pokazy w firmie Euro Fashion Akademia Paznokcia (w przeciągu pół roku od daty mistrzostw)
statuetka, dyplom, prenumerata pisma „Akademia Paznokcia” i nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
II nagroda: bon o wartości 200 zł do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF (i w oddziałach, do wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
III nagroda: statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów

 

PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Mistrzostw w terminie do 29 września 2017r

2. Udział w Mistrzostwach jest płatny. Warunkiem wzięcia udziału w nich jest wpłata wpisowego w wysokości 100 zł brutto na konto
NAN Group
ul. Powstańców Warszawy 69
83-000 Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
nr konta: 82833500030121015220000001

Podczas rejestracji w punkcie informacyjnym uczestnik winien okazać dowód tożsamości oraz dowód wniesionej opłaty.

3. Nadsyłając zgłoszenie udziału uczestnik Mistrzostw tym samym przyjmuje warunki Regulaminu Mistrzostw i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr.133 pozycja 883).

4. Integralnymi częściami Regulaminu są zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach, oświadczenie uczestnika i modela udzielające Organizatorowi oraz MTG prawo do wykorzystania wykonanej pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych Organizatora Mistrzostwa oraz MTG.

5. Udział w Mistrzostwach jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania przez Organizatora i MTG zdjęć z przebiegu Mistrzostw w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora i MTG w zakresie związanym z promocją Mistrzostw i targów URODA oraz Amberexpo.

6. Nadesłanie zgłoszenia udziału w Mistrzostwach jest jednocześnie oświadczeniem, że autor wyjaśnił prawa osób portretowanych i osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikację dla celów promocyjnych Mistrzostw oraz, że autor przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Mistrzostw.

7. W przypadku przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych, Laureat nagrody (w rozumieniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) zobowiązany jest w ciągu trzech dni od jej odebrania do zapłaty w kasie Organizatora lub przelewem na rachunek Organizatora, zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości brutto otrzymanej nagrody. Firmy/osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają same należny podatek na podstawie zaświadczenia o wartości nagrody, wydanego przez Organizatora.