Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /firmy/nailmastercup_wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Tip Art – Nail Master Cup

Tip Art

R E G U L A M I N
XXII MISTRZOSTWA STYLIZACJI PAZNOKCI NAIL MASTER CUP 2019
– TIP ART
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują
Uczestników XXII Mistrzostw Stylizacji Paznokci Nail Master Cup 2019 – TIP ART.
Integralnymi częściami Regulaminu są:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Mistrzostwach (dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
telefon kontaktowy oraz informacje dot. wyboru konkurencji).
b. Oświadczenie Uczestnika udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania wykonanej
pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
c. Oświadczenie Uczestnika i modelki udzielające Organizatorowi prawa do wykorzystania
wizerunku w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
d. Oświadczenie uczestnika, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych
w Konkursie prac – w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
2. Organizatorem Mistrzostw jest Euro Fashion Akademia Paznokcia (zwanym dalej
Organizatorem).
3. Mistrzostwa odbędą się 6 października 2019r w Centrum Wystawienniczo –
Kongresowym AmberExpo przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku, podczas 22. Targów
Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA, (zwanym dalej MTG).
ZADANIE
Zadanie polega na ozdobieniu tipsów (zdobienie musi być płaskie) zgodnie z tematem
ogłoszonym po sygnale START. Zdobienie musi być wykonane własnoręcznie, z
wykorzystaniem dostępnych technik zdobienia. Nie można używać gotowych elementów
(np. naklejki, stemple, itp.). Wykonane zdobienie na tipsach musi tworzyć całość. Tipsy
dostarcza organizator.
Czas pracy: 60 min.
Mistrzostwa są otwarte i przeznaczone dla wszystkich, którzy potwierdzą zgłoszenie
uczestnictwa u Organizatora do dnia 21.09.2019r. i uiszczą opłatę 130 PLN (Dywizja I) lub
150 PLN (Dywizja II) na konto Organizatora.
CZAS
Mistrzostwa odbędą się 6 października 2019r.
Mistrzostwa trwają 60 min.
ZGŁOSZENIA
championships@nailmastercup.com
lub pod numerem telefonu: 58 692 22 20
ZASADY
1. Każdy stylista paznokci (osoba pełnoletnia) może wziąć udział w Mistrzostwach.
Warunkiem jest użycie profesjonalnych materiałów i produktów oraz spełnienie kryteriów
rejestracji.
2. Tipsy do konkurencji dostarcza Organizator.
3. Każdy uczestnik musi mieć swoje materiały i produkty.
4. Technika pracy jest dowolna. Uczestnik może zastosować jedną z technik zdobniczych
lub użyć kilku.
5. Wszystkie zdobienia muszą być wykonane ręcznie, na miejscu, podczas trwania
konkurencji.
6. Wszystkie zdobienia mogą zostać wykonane z użyciem kolorowych żeli, akryli, hybryd,
lakierów, farbek akrylowych, akwarelowych.
7. Naklejki, pieczątki, kalkomanie, gotowe szablony, air brush, frezarka są zabronione –
użycie powyższych skutkuje (punktami ujemnymi 5 pkt).
8. Czas trwania mistrzostw: 60 min.
9. Zabronione jest wykonywanie zdobienia przed sygnałem „start” oraz po sygnale „stop”.
10. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Pracują używając własnych materiałów i
narzędzi.
11. Organizator dopuszcza spóźnienie do 10 minut i wejście na konkurs pod warunkiem,
że jest jeszcze dla uczestnika wolne biurko.
12. Jeżeli ktoś chciałby się zapisać w ostatniej chwili to może to zrobić pod warunkiem, że
uiści opłatę startową oraz, że jest dla niego wolne biurko.
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za to, że ktoś nie przeczytał bądź nie
zrozumiał regulaminu.
14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, modyfikowania treści jego
podpunktów do 7 dni przed Mistrzostwami.
15. Uczestnicy Mistrzostw nie mogą publikować zdjęć prac w mediach społecznościowych,
przed ogłoszeniem wyników.
16. Wszelkie zmiany regulaminów będą publikowane na stronie internetowej Mistrzostw
www.nailmastercup.com.
MTG zapewnia miejsce pracy z podłączeniem do prądu. Należy zabrać ze sobą własne
lampki oświetleniowe.
Jakiekolwiek roszczenia prawne uczestników i modelek są wykluczone.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i straty zawodniczek oraz
modelek.
OPIS KRYTERIÓW
Kompozycja zdobienia, kolorystyka (max 20 pkt.) – czy proponowane zdobienie nie jest
zbyt “przesadzone” lub zbyt “skąpe”, czy wszystkie elementy zdobienia funkcjonują jako
powiązana ze sobą całość. Czy wszystkie wykorzystane ozdoby mają swoje konkretne
zastosowanie.
Umiejętność posługiwania się obraną techniką, poziom trudności (max 10 pkt.) – jak
stylista radzi sobie technicznie z wybraną techniką. Jaki jest poziom trudności
wykonywanego zdobienia w ramach wybranej techniki.
Zgodność z tematem (max 10 pkt.) – Czy wykonane zdobienie jednoznacznie kojarzy się
z obowiązującym tematem, czy na wszystkich tipsach wykonane są zdobienia zgodnie z
konkretnym pomysłem uczestnika.
Oryginalność (max 10 pkt.) – czy zdobienie jest innowacyjne, oryginalne.
Wrażenie ogólne, końcowy efekt zdobienia (max 10 pkt.) – efekt przygotowanej
propozycji, na którą składają się ozdobione tipsy (czy zdobienie wygląda elegancko,
schludnie, efektownie).
Punkty ujemne:
Jeśli podczas pracy używane są niedozwolone produkty (np. naklejki) czy urządzenia np.
frezarka (5 pkt).
Jeśli uczestnik kontynuuje pracę po sygnale „stop” (5 pkt).
JURY
1. Jury Mistrzostw powołuje Organizator.
2. Jury ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także interpretuje regulamin.
3. Uczestnicy z własnej woli poddają się ocenie i krytyce członków Jury.
4. Ocena i interpretacja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od
decyzji Jury nie będą uwzględniane.
5. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na scenie głównej
6 października 2019r.
NAGRODY
I nagroda: bon o wartości 400 PLN do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF
(i w oddziałach, do wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw)
Jednostronicowy reportaż (o wartości 2200 PLN) w piśmie „Akademia Paznokcia”
poświęcony laureatowi. Termin ukazania się reportażu do uzgodnienia.
statuetka, dyplom, prenumerata pisma „Akademia Paznokcia” i nagrody rzeczowe od
Organizatora oraz sponsorów
II nagroda: bon o wartości 200 PLN do wykorzystania na zakup produktów w firmie EF
(i w oddziałach, do wykorzystania w przeciągu miesiąca od daty mistrzostw), statuetka,
dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
III nagroda: statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe od Organizatora oraz sponsorów
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Mistrzostw w terminie do 29 września
2019r.
2. Udział w Mistrzostwach jest płatny. Warunkiem wzięcia udziału w nich jest wpłata
wpisowego w wysokości 130 PLN (I Dywizja) lub 150 PLN (II Dywizja) na konto:
NAN Group
ul. Powstańców Warszawy 69
83-000 Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
nr konta: 82833500030121015220000001
Podczas rejestracji w punkcie informacyjnym uczestnik winien okazać dowód tożsamości
oraz dowód wniesionej opłaty.
3. Nadsyłając zgłoszenie udziału uczestnik Mistrzostw tym samym przyjmuje warunki
Regulaminu Mistrzostw i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr.133 pozycja 883).
4. Integralnymi częściami Regulaminu są zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach,
oświadczenie uczestnika i modela udzielające Organizatorowi oraz MTG prawo do
wykorzystania wykonanej pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych
i marketingowych Organizatora Mistrzostwa oraz MTG.
5. Udział w Mistrzostwach jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
wykorzystywania przez Organizatora i MTG zdjęć z przebiegu Mistrzostw
w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym
nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do
rozpowszechniania w ramach działań Organizatora i MTG w zakresie związanym
z promocją Mistrzostw i targów URODA oraz Amberexpo.
6. W przypadku przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych, Laureat nagrody
(w rozumieniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) zobowiązany
jest w ciągu trzech dni od jej odebrania do zapłaty w kasie Organizatora lub przelewem
na rachunek Organizatora, zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%
wartości brutto otrzymanej nagrody. Firmy/osoby prowadzące działalność gospodarczą
odprowadzają same należny podatek na podstawie zaświadczenia o wartości nagrody,
wydanego przez Organizatora.